Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en Welzijn

D66 wil dat sociale voorzieningen toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn voor wie daar recht op heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om aangepast wonen, speciaal openbaar vervoer, maaltijdvoorziening en huishoudelijke hulpverlening. D66 wil daarbij het gebruik van ICT-toepassingen inzetten.

Ook – juist – met de veranderingen die op komst zijn doordat  de gemeenten meer taken krijgen, staat D66 pal voor hen die het nodig hebben. D66 vindt dat er voorzieningen moeten zijn voor die inwoners die niet (langer) zelfredzaam zijn en niet in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Goede zorg en ondersteuning voor ouderen hoort daarbij.

Iedereen moet in staat zijn deel te nemen aan de eigen sociale omgeving.

D66 wil dit realiseren door:

 • Zorg voor diegenen die het echt nodig hebben en het niet financieel of (in natura) via de eigen sociale omgeving kunnen realiseren. De AWBZ geldt  daarbij als gemeentelijke voorziening
 • Zorg  in de buurt, o.a. door een centrale rol van wijkverpleging.
 • Werkdruk van mantelzorgers verlichten door hen te ondersteunen en toe te rusten, o.a. door het bieden van geode informatie, lotgenotencontact en een regelmatige adempauze (respijtzorg).
 • Stimuleren van ontmoeting en participatie, door verenigingen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en sociale initiatieven te steunen. Openstellen van dagactiviteiten voor meerdere gebruikers.
 • Samenwerking tussen lokale partners, m.n. huisartsen en welzijnsorganisaties, om tijdig zorgbehoeften te signaleren en snel, licht en dichtbij hulp te kunnen bieden, zowel in de vorm van individuele als collectieve voorzieningen.
 • Lokale zorginstellingen, zoals de Zonnehuisgroep, die open en toegankelijk zijn, een (inloop)functie voor de  buurt hebben en die zoveel mogelijk levensloopbestendige huisvesting bieden.
 • Zoveel mogelijk hergebruik van hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen.
 • Investeren in het begeleiden naar werk, met name van mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt en arbeidsgehandicapten. Hiertoe wordt intensief met werkgevers samengewerkt.
 • Stimuleren van het verrichten van maatschappelijk nuttig werk door uitkeringsgerechtigden, bijvoorbeeld in de openbare ruimte.
 • Bevorderen van aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, door stageplekken en leer-werktrajecten te ondersteunen en het MKB aan scholen te koppelen.
 • Snelle schuldhulpverlening. Wachtlijsten moeten weggewerkt en voorkomen worden.
 • Scholen een rol geven bij de zorg voor jeugd, door leerkrachten beter toe te rusten en hulpverlening in de school te halen. Samenwerking met het CJG/WMO-loket is daarbij essentieel.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018