Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

“Onderwijs moet de totale ontplooiing van de persoon en niet alleen het intellect bevorderen, met een accent op het logische en sociale denken, het verantwoordelijkheidsgevoel, de levensbeschouwelijke vorming en het expressievermogen. Het ontbreken van geld mag voor niemand een hindernis vormen het onderwijs te ontvangen dat hij nodig heeft.”[1

D66 ziet goed onderwijs als de belangrijkste basis voor een stabiele, duurzame en welvarende samenleving op de langere termijn. Met goed onderwijs bedoelen wij een omgeving waarbij ieder kind maximaal de mogelijkheid wordt geboden zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen.D66 ziet verbetermogelijkheden op de volgende punten:

  • Investeren in het tot stand brengen van intensieve samenwerking tussen ouders, scholen, kinderdagopvang, naschoolse opvang en andere organisaties, zoals sport, muziek, cultuur en  jeugdwerk (Integraal KindCentrum). De combinatiefunctionaris moet deze   samenwerking concreet vormgeven in o.a. activiteiten voor kinderen.
  • D66 wil dat de gemeente zich actief inzet voor het uitwisselen van “best practices” tussen scholen.
  • Bereikte resultaten van het onderwijs moeten gepubliceerd worden; door transparantie ontstaat bewustzijn, keuzemogelijkheid, betrokkenheid, discussie en een bijdrage aan verbetering. Bijvoorbeeld in de vorm van een kwaliteitsmonitor.
  • Het versterken van de vaardigheden van leerkrachten om op verschillende niveaus les te kunnen geven. Dit mede in het kader van de verwachte instroom van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, als gevolg van de stelselwijziging ‘Passend Onderwijs’.
  • Scholen een rol geven bij de zorg voor jeugd, door leerkrachten beter toe te rusten en hulpverlening in de school te halen. Samenwerking met het CJG/WMO-loket en het  gemeentelijke ‘kernteam’ is daarbij essentieel.
  • De wijkagent bezoekt volgens een tevoren vastgesteld programma de scholen en bespreekt dan bepaalde onderwerpen met de leerlingen.
  • Afvaardiging van groep 8 in jeugdraad over jeugdbeslissingen met eigen budget
  • Vuurwerkles

[1] Uit het oorspronkelijke D66 verkiezingsprogramma uit 1966.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018