Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

Duurzaamheid is meer dan natuur-   en milieubeleid: duurzaamheid gaat over evenwicht tussen ecologische, sociale  en economische belangen. Draagvlak   hiervoor onder inwoners is cruciaal.

 • Duurzaamheid moet een centraal onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid en handelen. Raadsleden, college en ambtenaren dienen daarvan doordrongen te zijn.
 • D66 wil dat de portefeuille ‘milieu’ wordt verbreed naar de portefeuille ‘duurzaamheid’.
 • De gemeente moet duurzaamheidsinitiatieven van inwoners omarmen. Dit kan door informatieverstrekking, maar ook door lagere leges bij vergunningen voor duurzame investeringen.

De gemeente moet voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en een voorbeeld zijn voor inwoners.

 • D66 wil dat binnen de gemeentelijke organisatie een bedrijfsintern milieuzorgsysteem  wordt opgesteld en controle hierop plaatsvindt door middel van jaarlijkse rapportage. Daardoor gaat de gemeente efficiënter om met schaarse middelen, waardoor het gebruik van die middelen minder belastend is voor het milieu.
 • D66 wil dat in planvorming- en inkoopprocessen van de gemeente de kosten over de gehele levensduur van een product, gebouw of installatie worden meegewogen en dus niet alleen de aanschafkosten. Daarmee wordt eerder gekozen voor oplossingen die op lange termijn het meest economisch en duurzaam zijn. Daarbij ziet de gemeente er ook op toe, dat toegepaste grondstoffen en producten voor hergebruik geschikt zijn.

D66 is groot voorstander van de opwekking en het gebruik van alternatieve energie. Ook in een kleinere gemeente als Ouder-Amstel is dit mogelijk.

 • D66 wil dat de gemeente locaties voor windenergie en andere duurzame energieopwekking aanwijst en zich sterk maakt voor een snelle vergunningverlening. Bij de plaatsing van        windmolens moet rekening worden gehouden met omwonenden.
 • Er zijn in de gemeente veel gebouwen aanwezig die zich lenen voor de plaatsing van zonnepanelen. De daken van gemeentelijke gebouwen, maar ook van woningen, kantoren en  agrarische bedrijven moeten veel beter worden benut voor de opwekking van zonneenergie.
 • D66 wil collectieve inkoop per straat of buurt stimuleren en waar mogelijk subsidiëren. Verder dienen aan nieuwbouwprojecten duurzaamheidseisen gesteld te worden.

D66 wil dat de gemeente grootschalig inzet op isolatie van bestaande bouw; zowel   gemeentelijke gebouwen als particulier vastgoed en sociale woningbouw. Dit is van belang, omdat de nergierekening een groot deel van de uitgaven uitmaakt.Verduurzaming zorgt voor lagere woonlasten en is beter voor het milieu.

 • De gemeente zal een mix toepassen van voorlichting, vereenvoudigde procedures en eventueel subsidies of aantrekkelijke financiering. Nauwe samenwerking met woningcorporaties is hierbij belangrijk.
 • D66 wil dat onnodige leegstand wordt voorkomen of opgelost door een leegstandsverordening in te stellen en mogelijk te maken dat leegstaande kantoorruimte beschikbaar wordt gesteld voor tijdelijke bewoning (door bijvoorbeeld studenten) of wordt herontwikkeld tot starterswoningen.
 • D66 wil dat de gemeente vergunningsprocessen voor duurzame verbouwingen van woningen en andere gebouwen makkelijker maakt.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018