Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 december 2019

Verslag thema-avond woensdag 20 november

Woensdagavond, 20 november j.l. vond er een thema-avond plaats van de lokale D66 afdeling in Ouder-Amstel. Deze avond was een vervolg op de inspirerende avond in september waarbij D66 Eerste-Kamerlid Joris Backer de aanwezigen mee nam in de totstandkoming en de praktische toepassing van de vijf ‘richtingwijzers’ van D66. Het thema voor deze avond betrof het Integraal KindCentrum (IKC) centraal en dit werd gekoppeld aan/ getoetst aan de richtingwijzer ‘Koester de grondrechten en gedeelde waarden’.

Het werd wederom een zeer interessante avond met een levendige discussie tussen 7 democraten, waaronder wethouder Marian van der Weele, twee geïnteresseerden en Lotte de Rooij, aanwezig als expert/spreker. Lotte is onderwijskundige en informatiekundige en werkt voor PACT voor Kindcentra, het onderdeel van ‘Het Kinderopvangfonds’ dat als doel heeft het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek te geven in de pedagogische infrastructuur in Nederland.

Lotte gaf een korte introductie over het IKC concept;

Het unieke van een IKC betreft het aanbieden van opvang, basisschool en jeugdzorg onder een dak. Door het onderbrengen onder één dak wordt het mogelijk veel meer flexibiliteit te bieden en daarmee meer maatwerk om elk kind in staat te stellen zijn/haar ontwikkeling optimaal vorm te geven. Een goed voorbeeld hiervan is de vergelijking tussen een ‘normale schoolsituatie’ waarin een of twee vaste docenten een redelijk vastomlijnd curriculum geven dat weinig ruimte biedt voor maatwerk en een IKC waarin een format wordt geboden waarin een kind veel meer ‘contactpersonen’ heeft en bijvoorbeeld gedurende een dag een ‘normale’ klassituatie kan afwisselen met een moment in een kleine groep voor een specifieke activiteit waar behoefte aan is.
Daarbij is het ‘ouderwetse’ systeem van straffen en belonen om gedrag te beïnvloeden zoveel als mogelijk losgelaten. In plaats hiervan wordt de nadruk gelegd op intrinsieke motivatie.  Tenslotte zal de overgang vanuit de kinderopvang naar de basisschool veel geleidelijker gaan. Kinderen hoeven geen nieuwe start te maken bij aanvang van de basisschool; zij zijn immers er al onderdeel van de school. Samenvattend staat een IKC een een meer individuele benadering toe wat een beter perspectief geeft voor alle kinderen en specifiek voor kinderen die zich niet optimaal ontwikkelen in de standaard klassituatie.

De meeste aanwezigen leken overtuigd van de meerwaarde van het IKC concept. Ook de koppeling met de richtingwijzer leek goed mogelijk. Denk hierbij aan ‘persoonlijke vrijheid’ en ‘het belang van onderwijs in de vorming van moraliteit en de bepaling van individuele waarden’.  Twee van de vijf kernpunten uit de richtingwijzer ‘Koester de grondrechten en gedeelde waarden’

Waar door verschillende aanwezigen kritisch naar gevraagd werd is wat nu de mogelijkheden zijn voor  de gemeente (wethouder, raad) om een IKC te realiseren. Marian van der Weele gaf hierop aan dat het uiteindelijke besluit hiervoor bij de betrokken schoolbesturen ligt, maar dat de gemeente wel randvoorwaarden kan scheppen die de keuze voor een IKC mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn het geschikt maken/bouwen van schoolgebouwen om een IKC concept te implementeren en het faciliteren van de samenwerking met Jeugdzorg. Heel belangrijk blijkt een goede voorlichting over de inhoud van een IKC en het wegnemen van onjuiste veronderstellingen.

Ter afsluiting werd nog uitvoerig nagepraat in café de Vrije Handel.